ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

КОНСУЛТИРАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИ ОБЕКТИ

В развитите западноевропейски страни се отчита значително нарастване на инвестициите във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). В зависимост от географското положение, терена, количеството и мощта на водните потоци и количеството на получаваната слънчева енергия, всяка държава на своя собствена територия се опитва да се възползва от 3-те най-чисти ВЕИ: слънчевата, вятърната и водната енергия.

Нашият регион може да се похвали със солидно количество водни потоци, ето защо по-интензивното използване на енергията от водноелектрическите централи се явява логична посока на действие, въпреки че вятърната и слънчевата енергия също не трябва да се пренебрегват. Следвайки тенденциите в тази област, ТелеГруп предлага консултации, проектиране и изграждане на съоръжения за добиване на електроенергия, както и доставка и монтаж на оборудване, необходимо за изпълнение на техническите решения. Нашата компания планира скоро значително да разшири портфолиото си от услуги в тази област.

УСЛУГИ

 • Консултиране за избор на най-добра локация за изграждане на малки енергийни централи, в зависимост от:

  • съществуващия кадастър и условия на терена 
  • същетвуващата елктроенергийна инфраструктура
  • очакваната производителност на малка ВЕЦ
  • цената за изграждане на централата

 • Проектиране и изграждане на съоръжения за електрозахранване

  • сгради за помещаване на оборудването за водноелектрическата централа
  • воден пад и дебит 
  • механично и електро- оборудване и инсталация
  • оборудване за измерване и защита
  • инсталиране на оборудване, свързано към електроразпределителната мрежа
    
  • Доставка на електрическо оборудване и материали

   • кабели
   • въздушни кабели
   • силови трансформатори
   • нисковолтово и високоволтово оборудване...
  • Cambium Networks
  • Arris
  • polycom
  • motorola
  • cisco
  • Mitel
  • microsoft
  • ibm
  • check point
  • Blue Coat
  • nice
  • Noja Power
  • r and m