ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Изпълнение на световните стандарти

В съответствие със своята мисия, визия и стратегия за развитие, Телегруп внедри интегрирана система за управление, която обединява следните стандарти: Система за управление на качеството – EN ISO 9001:2008, Система за управление на информационната сигурност ISO/IEC 27001:2013 и Система за управление на услугите - Информационни технологии ISO/IEC 20000-1:2011

Изградихме системата на базата на процесния подход и в съответствие с настоящото ниво на техническо и ораганизационно развитие на компанията ни. Системата отговаря на всички международни стандарти в съответната сфера.

Всяка година, системата ни за управление подлежи на проверка за съответствие със стандартите и изискваниятана ISO 9001, ISO 20000 и ISO 27001. Проверката се извършва от водеща компания в сферата на стандартизацията и контрола на качеството, Eurocert Greece.


Сертификатите ни съответстват на следните сфери на дейност

 • Проектиране и разработване на  ИКТ системи 
 • Продажби, инсталиране, интегриране на решения и дистрибуция на оборудване  
 • Техническа поддръжкаи сервиз

Може да изтеглите Политиката за интегрирано управление на системата от тук.

Всички служители и подизпълнители на Телегруп са задължени да се придържат към принципите и стандартите на компанията относно качеството, опазването на околната среда и осигуряване здравето и безопасността при работа.

 • Cambium Networks
 • Arris
 • polycom
 • motorola
 • cisco
 • Mitel
 • microsoft
 • ibm
 • check point
 • Blue Coat
 • nice
 • Noja Power
 • r and m